Home Print Kontakt
Helbing

Spørg løs!

Vil du vide mere om Advokatfirmaet Helbing A/S, eller har du lyst til at møde os og få en snak om, hvad vi kan gøre for dig, er du altid velkommen til at ringe eller kigge ind. Har du imidlertid spørgsmål, du gerne vil have afklaret først, så klik her >

 

Fagområder
 

Vælger du Advokatfirmaet Helbing A/S som dit advokatfirma, får du adgang til en særdeles bred vifte
af faglige kompetencer - både inden for jura og økonomi. Vores arbejdsområder omfatter således følgende:

 

Privatpersoner


Familie -, separations- og skilsmisseret:

Rådgivning om ugifte samlevendes retsforhold, om testamenter og ægtepagter, forældremyndighed,
samvær, tvangsfjernelse af børn, separation og skilsmisse - herunder rådgivning om bistand med
bodelinger samt skatterelevante problemstillinger i forbindelse hermed.


Arveret og dødsbobehandling:

Rådgivning og bistand med skifte af dødsboer, herunder valg af skifteform, private og offentlige skifter, udfærdigelse af boopgørelser og repartitioner samt dødsboskatteretlige problemstillinger.


Ansættelsesret:

Rådgivning om ansættelsesretlige problemstillinger, herunder funktionær- og tjenestemandsforhold, repræsentation under retssager og voldgiftssager i ansættelsesforhold - herunder sager om bortvisning,
usaglig opsigelse, ligebehandlingssager og virksomhedsoverdragelser.

 

Boligrådgivning og handel med fast ejendom:

Rådgivning om erhvervelse af bolig, herunder lejeboliger, samt køb og salg af fast ejendom, herunder parcelhuse, ejerlejligheder, sommerhuse, andelsboliger, landbrug og erhvervsejendomme. Bistand med gennemgang af dokumenter, herunder købsaftale, servitutter, tilstandsrapport, energiattest mv. samt dokumentudfærdigelse, herunder af skøde, pantebreve, lejekontrakter, forpagtningskontrakter, samt rådgivning om alle skatterelevante problemstillinger i forbindelse med fast ejendom.

 

Strafferetspleje:

Rådgivning og forsvarerrepræsentation i straffesager og sager vedrørende særlovgivningen, herunder skattestraffesager, momssager, færdselssager og miljøsager. Flere af vores advokater er af Justitsministeriet antaget til at virke som forsvarer i straffesager og som advokat for personer, der har fået fri proces til førelse af retssager. Repræsentation som bistandsadvokat for børn og voksne, der har været udsat for seksuelt misbrug eller vold.

 

Civil retspleje- og retssagsbehandling:

Repræsentation i voldgiftssager og civile retssager ved byret, Landsret og Højesteret, herunder syn-
og skøn, inkasso, mangler ved fast ejendom og løsøre, separations- og skilsmissesager, ansøgninger om bevilling af fri proces, leje-, erstatnings- og arvesager.

 

Erstatningsret:

Rådgivning i relation til sager om personskade, herunder sager om arbejdsskader, læge-, tandlæge- og hospitalsansvar, sager om erstatning i anledning af personskade forvoldt ved trafikuheld samt sager om erstatning efter privat tegnede ulykkesforsikringer, livsforsikringer mv.

 

Forsikringsret:

Rådgivning af skadelidte i forbindelse med brand, ting- og autoskadeforsikring - det være sig i Ankenævnet
for Forsikring som ved domstolene. Sager om afslag på social pension.

 

Udlændingeret:

Sager om asyl, opholdstilladelse, familiesammenføring mv.

 

Lægers retsforhold:

Praksisoverdragelser, interessentskabskontrakter og lægeansvar.

 

Arbejdsret:

Rådgivning om arbejdsretlige spørgsmål, herunder særlig i forbindelse med afskedigelser. Rådgivning af lønmodtagerorganisationer og deres medlemmer, bl.a. i forbindelse med overenskomstforhandlinger, herunder i spørgsmål om organisationsansvar m.m. Rådgivning af tjenestemandsansatte i arbejdsretlige sammenhænge, herunder i forbindelse med disciplinære undersøgelser og diskretionære afskedigelsessager.

 

Forvaltningsret:

 

 

Virksomheder


Selskabsret:

Rådgivning og bistand i forbindelse med oprettelse, omdannelse og likvidation af selskaber, oprettelse af holdingselskaber, skattefrie virksomhedsomdannelser samt udarbejdelse af vedtægter, interessentskabs-, aktionær- og anpartshaveroverenskomster.

 

Erhvervsret:

Generel rådgivning vedrørende erhvervslivets forhold. Erhvervslivets retsforhold, herunder virksomheds-overdragelse, generationsskifte, fusioner, rekonstruktioner, entrepriseret, miljøret, selskabsretlige problemstillinger, transportjura, kontrakter, immaterielle rettigheder og skattemæssige problemstillinger i tilknytning hertil.

 

Insolvensret:

Bistand og rådgivning i forbindelse med inkassobehandling, fogedsagsbehandling, rekonstruktion
og konkurser.

 

Kurator i konkursboer.

 

 

Skatteret

 

 

Virksomhedsoverdragelse og generationsskifte