Home Print Kontakt
Helbing

Spørg løs!

Vil du vide mere om Advokatfirmaet Helbing A/S, eller har du lyst til at møde os og få en snak om, hvad vi kan gøre for dig, er du altid velkommen til at ringe eller kigge ind. Har du imidlertid spørgsmål, du gerne vil have afklaret først, så klik her >

 

Advokat Mogens Juhl (H)

 

Jeg hedder Mogens Juhl. Jeg er født i 1955 og blev Cand.jur. fra Århus Universitet i 1979. Jeg fik min advokatbeskikkelse i 1982 og samtidig hermed møderet for Landsret. Jeg har haft møderet for Højesteret siden 1987 og har været partner i Advokatfirmaet Helbing A/S siden 1984. I øvrigt har jeg som forsvars-advokat været beneficeret siden 1987.

 

 

Mine Fagområder:


Ansættelsesret

Jeg rådgiver om ansættelsesretlige problemstillinger, herunder funktionær- og tjenestemandsforhold, repræsentation under retssager og voldgiftssager i ansættelsesforhold, herunder sager om bortvisning, usaglig opsigelse, ligebehandlingssager og virksomhedsoverdragelser.


Arveret og dødsbobehandling

Jeg rådgiver og yder bistand med skifte af dødsboer, herunder valg af skifteform, private og offentlige skifter, udfærdigelse af boopgørelser og repartitioner samt dødsboskatteretlige problemstillinger.


Civil retspleje OG retssagsbehandling

Repræsentation i voldgiftssager og civile retssager ved byret, Landsret og Højesteret, herunder syn- og skøn, inkasso, mangler ved fast ejendom og løsøre, separations- og skilsmissesager, ansøgninger om bevilling af fri proces , leje- erstatnings- og arvesager.


Erhvervsret

Jeg rådgiver om erhvervslivets retsforhold, herunder selskabsretlige problemstillinger, transportjura, kontrakter, immaterialrettigheder og skattemæssige problemstillinger i tilknytning hertil.

 

Selskabsret

Jeg rådgiver om selskabsstiftelse, herunder aktie- og anpartsselskaber, interessentskaber og kommandit-selskaber og rådgiver herunder om holdingkonstruktioner, fusioner, fissioner, skattefri virksomheds-omdannelser, virksomhedsoverdragelser og selskabsskatteret samt bistår ved udarbejdelse af selskabsretlige dokumenter, herunder vedtægter, aktionæroverenskomster og interessentskabskontrakter.


Konkursret

Jeg rådgiver om og bistår ved betalingsstandsning, konkursbehandling, skifte af konkursboer, gennemførelse af retssager under bobehandling samt gennemfører realisation af formueaktiver og forhandlinger om virksom- hedsoverdragelser, ligesom jeg deltager i rekonstruktion af virksomheder i forbindelse med insolvensbehand- ling.


Familie -, separations- og skilsmisseret

Jeg rådgiver om ugifte samlevendes retsforhold, om testamenter og ægtepagter, forældremyndighed, samvær, separation og skilsmisse og herunder rådgivning om bistand med bodelinger samt de skatterelevante problemstillinger, der kan opstå i den forbindelse.

 

Erstatningsret

Som advokat med speciale i erstatnings- og forsikringsret kan jeg hjælpe dig, hvis du er kommet til skade
og har krav på erstatning eller anden form for økonomisk kompensation. Skaden kan være sket i forbindelse med et færdselsuheld, en arbejdsulykke, en ulykke i fritiden, fejlbehandling hos læge, tandlæge eller på hospital - eller noget helt femte. Under alle omstændigheder er det min sag at sikre dig en så ukompliceret sagsgang som muligt - og frem for alt det størst mulige plaster på såret.

 

 

Fast ejendom

Jeg rådgiver om erhvervelse af bolig, herunder lejeboliger samt køb og salg af fast ejendom, herunder parcelhuse, ejerlejligheder, sommerhuse, andelsboliger, landbrug og erhvervsejendomme. Du kan få hjælp til at gennemgå dokumenter som købsaftale, servitutter, tilstandsrapport, energiattest mv., ligesom jeg udfærdiger skøder, pantebreve, lejekontrakter, forpagtningskontrakter samt rådgiver om alle skatterelevante problemstillinger i forbindelse med fast ejendom.


Strafferetspleje

Jeg tilbyder rådgivning og forsvarerrepræsentation i straffesager og sager vedr. særlovgivningen, herunder skattestraffesager, momssager, færdselssager og miljøsager.